Vlada je donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih lica privatnog prava

12.04.2018.
 

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi, na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada je donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava. Zaključak je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 28/18, od 12. aprila 2018. godine, koji prenosimo u nastavku.

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo.

2. Preporučuje se nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na način i u skladu sa tačkom 1. ovog zaključka.

3. Preporučuje se organima iz tačke 1. ovog zaključka, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija da izmene sopstvena interna akta i obrasce, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava – u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Sastavni deo Zaključka je Akcioni plan o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji ima dve tabele sa 176, odnosno 51 tačkom. To su tabelarni pregledi odredaba različitih propisa i obrazaca koji trenutno predviđaju upotrebu pečata, sa definisanim rokovima za njihovu izmenu. Suština je da će tokom narednih meseci biti izvršene izmene brojnih podzakonskih akata kojima je trenutno predviđena upotreba pečata.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter