Raspored treninga

  • Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti

    Tema treninga jesu poreski i računovodstveni aspekti finansijskog i operativnog lizinga u skladu sa novim MSFI 16 - Zakupi (Lizinzi) i poreskim propisima. Novi MSFI 16 biće u primeni od 1. januara 2019. godine, s tim da je dozvoljena i ranije primena u skladu sa definisanim uslovima. MSFI 16 definiše značajno drugačija pravila računovodstvenog evidentiranja zakupa u odnosu na MRS 17, pa se za početak njegove primene treba adekvatno pripremiti. Posmatrano iz ugla zakupca, verovatno najvažnija novina jeste definisanje zahteva da se u poslovnim knjigama vrši priznavanje imovine sa pravom korišćenja i u slučaju klasičnog (operativnog), a ne samo finansijskog lizinga.
    22. 5. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter