PKT TRENING CENTAR

 • --

  Promet iz oblasti građevinarstva - nova pravila određivanja poreskog dužnika i analiza radova iz Sektora F

  Jedinstvenim Pravilnikom o PDV-u propisani su novi kriterijumi za određivanje prometa iz oblasti građevinarstva kod kojih je poreski dužnik primalac. Imajući u vidu da je zadržan vrednosni kriterijum od 500.000 dinara, uz propisavanje novih pravila o glavnom i sporednom prometu, počev od 1. jula 2021. godine u primeni će biti tri grupe pravila: određivanje poreskog dužnika u odnosu na karakter izvedenih radova; određivanje poreskog dužnika u zavisnosti od toga da li se može primeniti princip glavnog i sporednog prometa; i određivanje poreskog dužnika u odnosu na vrednosni kriterijum od 500.000 dinara, bez PDV-a.
  22. 6. 2021.
 • --

  Promet dobara i usluga u oblasti trgovine na veliko i malo - pravila oporezivanja PDV-om (dvodnevni online trening)

  Jedinstvenim Pravilnikom o PDV-u propisana su i precizirana pojedina nova pravila od značaja za promet dobara na veliko i malo (npr. promet ambalaže, protivčinidbe, način realizacije prevoza dobara i dr.). Osim toga, u delatnosti trgovine na veliko i malo postoje relativno složeni odnosi i transakcije kod kojih pravilno treba opredeliti poreski tretman, posebno u okolnostima kada dobavljač kupcu vrši promet dobara, a kupac dobavljaču pruža usluge. Imajući u vidu obuhvat transakcija dobrima i uslugama između prodavaca i kupaca u ovoj delatnosti i potrebe da se različiti poreski aspekti detaljno objasne - trening je dvodnevni.
  24. i 25. 6. 2021.